GARANTII

1. Garantii üldtingimused

1.1 OÜ Virami poolt valmistatud toodetele ja paigaldustöödele kehtib kaheaastane garantii, mis hõlmab toodete tootmis-, materjali- või konstruktsioonivigadest tekkivaid puudusi, mis ilmnevad toodete tavapärase heaperemeheliku kasutamise käigus. Garantii eelduseks on ettevõttepoolsete paigaldus- ja kasutusjuhendite ning hea ehitustava järgimine.

1.2 OÜ Viram tuletõkkeustele on väljastatud nõuetekohased vastavussertifikaadid, mis kõik on vajadusel leitavad www.viram.ee

1.3 Spooni värvitooni hindamisel tuleb arvestada puiduliigile iseloomuliku mustri, värvivahelduse ja võimaliku kirjususega.

1.4 Garantii algab toote üleandmisest Ostjale ja hõlmab lepingus kirjeldatud uksi, aknaid ning nende komponente . Defektne koht parandatakse või kui parandades ei saa toodet ettenähtud otstarbel kasutuskõlblikuks, asendatakse toode või selle osa mõistliku aja jooksul uuega.

1.5 Garantiiajal teostatud parandustööd ei pikenda algselt antud garantiiaega. Toote ringivahetamisel uue vastu alustatakse selle toote garantiiaja arvestust üleandmise päevast.

1.6 Ostja kohustub garantiiperioodil ilmnenud puudustest toodetes või paigalduses teavitama Tootjat või edasimüüjat kirjalikult neljateistkümne päeva jooksul alates puuduse ilmnemisest, kirjeldades puudust detailselt. Vajalikud on ka fotod seest ja väljast koos ümbrusega üldplaanis ja defektsest kohast kesk- ja lähiplaanis.

1.7 Garantii ei hõlma üleandmise järel ladustamisest, transpordist, paigaldusest ja muudest ettenähtud kasutustingimustest erinevatest asjaoludest tulenenud vigu. Samuti ei hõlma garantii toodete ja/või tööde parandamisega kaudselt seonduvaid lisatoimingute kulusid, s.h. tööjõu-, kraanade, tellingute, tõstevahendite vm. abivahendite, transpordi-, järeltööde kulusid, mis ei ole otseselt seotud garantii korras parandatava toote või töö parandamisega.

1.8 Ostja pretensioon ei kuulu rahuldamisele, kui selgub, et puudused tootel või paigaldusel on tekkinud Ostja süül, sealhulgas kui ei ole Ostja tooteid kasutanud ja hooldanud sihipäraselt. Garantiitingimustest väljuvate parandustööde kulud ja transpordikulud kannab Ostja.

2. Garantii kehtib

2.1 Kujukindlusele, kui toote pikikaardumine ületab 4 mm kahe meetri kohta paigaldamise hetkel või 5 mm kahe meetri kohta kolm kuud pärast paigaldust;

2.2 Viimistluskatte püsivusele. Kehtib vaid OÜ Viram-i poolt 100% viimistletud toodetele;

2.3 Tihendite veepidavuse- ja ilmastikukindlusele, juhul kui on järgitud akende ja uste kasutus- ja hooldusjuhendit;

2.4 Suluste töökindlusele, juhul kui on järgitud akende ja uste kasutus- ja hooldusjuhendit. Kehtib vaid OÜ Virami poolt paigaldatud sulustele;

2.5 Klaaspakettide hermeetilisusele ja hõlmab vaid kondensvee ja tolmu tekkimist klaaside vahele garantii kehtivuse ajal;OÜ Virami poolt teostatud paigalduse vigadele;

2.6 Transpordil tekkinud defektidele, kui need fikseeritakse toote üleandmise/vastuvõtmise hetkel, tingimusel, et transport on tellitud OÜ Virami poolt.

3. Garantii ei kehti

3.1 Klaaspakettidele, mis on:

3.2 termiliselt purunenud. Termiline purunemine on füüsikaline nähtus, mis võib toimuda, kui klaasipinna temperatuuride erinevus on suurem kui 40° C. Termilise purunemise ärahoidmiseks tuleb klaas karastada või vältida termilise purunemise riski suurendavaid faktoreid (kõrge soojusenergia neeldumine, näit.toonitud klaasid, päikesekiirgus jne.)

3.3 Mehaaniliselt vigastatud, lõhutud;

3.4 Defektidega, mida ei ole otsesuunas, kahe meetri kauguselt, tavalise valgustuse korral visuaalselt märgata;

3.5 Puidu iseloomulikele omadustele nagu:

3.6 Samaliigilise puidu tekstuuri ja tooni erinevus, sh. kirjusus; puidu tooni muutus UV kiirguse mõjul vaigu läbitungimisele viimistluskihist või vaigupesadest tingitud värvimuutustele viimistluskihis.

3.7 Välisustele, mida ei kaitse otseste sademete mõju eest vähemalt 1 meetri laiune varikatus, mis ulatub vähemalt 0,5 meetrit külgedelt üle ukseava või uksed ei asu vähemalt 1 meetri sügavuses seinasüvendis.

3.8 Toodete deformatsioonidele jm defektidele, mis on põhjustatud:

3.9 Liigniiskest, kütteta ja ventilatsioonita ruumist (puidu niiskus tõuseb üle 20%), samuti ülekütmisest või liigkuivast ruumist (puidu niiskus langeb alla 8%). Kondensaadi teke klaaspaketi sisemisele või välimisele klaasile ei klassifitseeru reklamatsioonina.

3.10 Veest või kemikaalidest (värvikahjustus, hallitus jmt);tekkinud vead

3.11 Keskkonna ebapuhtusest (tahm, happelised või aluselised ühendid, ehituspraht, -tolm jmt)tekkinud vead

3.12 Liimpuidu tapikontuuri või puidusüü värvikihi alt nähtavale ilmumisele, kui need jäävad esmasel vaatlemisel kahe meetri kauguselt märkamatuks ja viimistluskiht ei ole kahjustunud (pragunenud, irdunud jne).

3.13 Normaalsele viimistluse, sulusesüsteemide (hinged, lukud, käepidemed) tihendite ja ukseläve kulumisele. Suluste järelreguleeringu vajadus ei kuulu garantii alla.

3.14 Hoone konstruktsiooni vajumisest põhjustatud vigadele.

3.15 Toote lõhkumisele ja ettenägematutele asjaoludele (tulekahju, veeuputus, vandalism jmt).

3.16 Toodetele, mida on peale vastuvõtmist:

3.16.1 Mistahes viisil töödeldud (saetud, puuritud, freesitud, jmt);

3.16.2 Kaetud mittesobiva viimistlusmaterjaliga;

3.16.3 Tahtlikult või raskest hooletusest kahjustatud.

3.17 Toodetele, millele on peale vastuvõtmist kinnitatud mittesobiv lisavarustus. Transpordikahjustustele, juhul kui transport ei ole korraldatud OÜ Virami poolt.

3.18 Toodetele ja töödele, mille eest Ostja ei ole 100% tasunud.

OÜ Viram, Videviku 3, 80042 Pärnu linn

Kehtivad alates 01.01.2016

Info tel: 44 20 272